ඉඩමක් ඔප්පුවක් අස්ථානගත වී ඇත්නම් කළ යුත්තේ කුමක්ද

ඉඩමක් ඔප්පුවක් අස්ථානගත වී ඇත්නම් කළ යුත්තේ කුමක්ද?

ඉඩමක් ඔප්පුවක් අස්ථානගත වී ඇත්නම් කළ යුත්තේ කුමක්ද? සාමාන්‍යයෙන් ඔප්පුවක පිටපත් තුනක් පවතී. මුල් පිටපත කච්චේරිය මගින් ලියාපදිංචි කොට මස්ක්… Read More »ඉඩමක් ඔප්පුවක් අස්ථානගත වී ඇත්නම් කළ යුත්තේ කුමක්ද?