ඉඩම්ක මුල් ඔප්පුව නැතිවී ඇති අවස්ථාවක ඉඩමේ හිමිකරු වූ අනුගමනය කලයුතු ක්‍රමවේදය

ඉඩම්ක මුල් ඔප්පුව නැතිවී ඇති අවස්ථාවක ඉඩමේ හිමිකරු වූ අනුගමනය කලයුතු ක්‍රමවේදය…

ඉඩම්ක මුල් ඔප්පුව නැතිවී ඇති අවස්ථාවක ඉඩමේ හිමිකරු වූ අනුගමනය කලයුතු  ක්‍රමවේදය… ඉඩමක මුල් ඔප්පුව නොමැති වුවද එම් ඉඩමේ  වර්තමාන… Read More »ඉඩම්ක මුල් ඔප්පුව නැතිවී ඇති අවස්ථාවක ඉඩමේ හිමිකරු වූ අනුගමනය කලයුතු ක්‍රමවේදය…