ජේතවනාරාමය

ජේතවනාරාමය

ජේතවනාරාමය ජේතවනාරාමය මහසෙන් රජු (276-303 ඒසී) විසින් ඉදිකරන ලද්දකි. මහසේන් රජ මහායාන බුද්ධාගමේ අනුගාමිකයෙක් විය. ජේතවනාරාමය.  එහි විශාල ස්ථූපය නිසා සුවිශේෂී… Read More »ජේතවනාරාමය