දඹුල්ල ලෙන් විහාරය

දඹුල්ල ලෙන් විහාරය

දඹුල්ල ලෙන් විහාරය දඹුල්ල යනු ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණයේ උරුම ස්ථානයකි. මෙහි ඇති වැදගත් උරුමය වන්නේ බිතුසිතුවම් හා මූර්ති සහිත… Read More »දඹුල්ල ලෙන් විහාරය