වෙළඳපල අවපාතයකදී කුමක් සිදුවේද

ශ්‍රී ලංකාවේ දේපළ වෙළඳපොලේ පිරිහීමෙන් බලපෑමට ලක්වන්නේ කවුද? සහ කෙසේද?

ශ්‍රී ලංකාවේ දේපළ වෙළඳපොලේ පිරිහීමෙන් බලපෑමට ලක්වන්නේ කවුද? සහ කෙසේද? පසුබෑම යනු ඕනෑම රටක අපගේ දේපල වෙළඳාම් චක්‍රයේ ස්වාභාවික කොටසකි,… Read More »ශ්‍රී ලංකාවේ දේපළ වෙළඳපොලේ පිරිහීමෙන් බලපෑමට ලක්වන්නේ කවුද? සහ කෙසේද?