ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් මිලදී ගැනීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් මිලදී ගැනීම සඳහා මුද්දර ගාස්තුවක් ලෙස අප කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් මිලදී ගැනීම සඳහා මුද්දර ගාස්තුවක් ලෙස අප කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද? ශ්‍රී ලංකාවේ දේපළ මිලදී ගැනීමේදී විදේශිකයන්… Read More »ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් මිලදී ගැනීම සඳහා මුද්දර ගාස්තුවක් ලෙස අප කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?