ශ්‍රී ලංකාවේ දේපල මිලදී ගැනීමට පෙර දේපල තක්සේරුවක් ලබා ගත යුත්තේ ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දේපල මිලදී ගැනීමට පෙර දේපල තක්සේරුවක් ලබා ගත යුත්තේ ඇයි?

ශ්‍රී ලංකාවේ දේපල මිලදී ගැනීමට පෙර දේපල තක්සේරුවක් ලබා ගත යුත්තේ ඇයි?  දේපල මිලදී ගැනීමට පෙර ගැනුම්කරුවන්ට වෘත්තීය දේපල තක්සේරුවකින්… Read More »ශ්‍රී ලංකාවේ දේපල මිලදී ගැනීමට පෙර දේපල තක්සේරුවක් ලබා ගත යුත්තේ ඇයි?