සීගිරිය

සීගිරිය

සීගිරිය සීගිරිය   යන්නෙහි තේරුම ‘සිංහ පාෂාණය’ යන්නෙන් අදහස් වන්නේ පාෂාණ බලකොටුවට පිවිසීමේ හැඩයෙන් පසුව ය. එය නැවත සිංහයෙකුගේ ස්වරූපයෙන් පැවතුණි.… Read More »සීගිරිය