ඉඩම්ක හිමිකම් පිළිබඳ දැන්ගත් යුතු කරුණු

ඉඩම්ක හිමිකම් පිළිබඳ දැන්ගත් යුතු කරුණු කෙටියෙන් …

තමන්ට ඉඩම්ක් හිමි වන්නේ කෙසේද? මිලදී ගැනීමෙන් තෑගි ලැබීමෙන් පරම්පරාවෙන් රජයේ දීමනා පත්‍රයකින් තමන්ට හිමියනේ නීතියානුකූල අයිතිය ලබා ගන්නේ කොහොමද?… Read More »ඉඩම්ක හිමිකම් පිළිබඳ දැන්ගත් යුතු කරුණු කෙටියෙන් …